Sarjo Touray
Sarjo Touray
VP, Unified Communications Architect